privacyverklaring

De nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) helpt jou en ons om nog zorgvuldiger om te gaan met privacy. Per 24 mei 2018 hebben we onze Privacyverklaring aangepast.

Privacyverklaring Development Room

1. Privacyverklaring Development Room
2. Persoonsgegevens die Development Room verwerkt
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Development Room verwerkt
4. Met welk doel en op basis van weke grondslag verwerkt Development Room persoonsgegevens
5. Geautomatiseerde besluitvorming
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
7. Delen van persoonsgegevens met derden
8. Geheimhoudingsverklaring
9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
10. Google Analytics
11. Social Media
12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
13. Hoe Development Room persoonsgegevens beveiligt

1. Privacyverklaring Development Room

Development Room, gevestigd aan Oranjesingel 28, 6511 NV Nijmegen, KvK 50601512, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Development Room respecteert de privacy van haar gebruikers. Development Room verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.
Je gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.
Judith Caanen, Development Room, mei 2018.
Contactgegevens: https://www.developmentroom.nl
Judith Caanen is eigenaar en de verwerkingsverantwoordelijke van Development Room.
Zij is te bereiken via info@developmentroom.nl.

2. Persoonsgegevens die Development Room verwerkt

Development Room verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn doordat je je online aanmeldt voor een product of het contactformulier invult, of een bijeenkomst, presentatie, lezing of training bijwoont. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (alleen voor zover actief verstrekt door jou) verwerken:
Voor- en achternaam; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Skype-adres; Geboortedatum;
(persoonlijke) website; Bedrijfsnaam.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Development Room verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@developmentroom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Voor het overige verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Development Room persoonsgegevens

Development Room verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling.
Verzenden van uitnodigingen of nieuwsbrieven.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Development Room verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, met name gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen).

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Development Room neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Development Room) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Development Room bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam en e-mailadres ten behoeve van het toesturen van e-mails:
Bewaartermijn: zo lang als Development Room bestaat of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijden. In dat geval worden je gegevens binnen een maand verwijdert.
Factuurgegevens:
Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Development Room verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

8. Geheimhoudingsverklaring

Er is nog een persoon die toegang heeft tot een deel van jouw gegevens, zijnde Maartje Aquarius, Backoffice Manager van Development Room. Met Maartje heeft Development Room een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Development Room gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.

10. Google Analytics

Development Room maakt geen gebruik van Google Analytics. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn, dan alleen ter verbetering van onze dienstverlening aan jullie.

11. Social media

We willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website developmentroom.nl te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hierdoor de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.nl
Twitter: https://www.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Development Room en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@developmentroom.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Development Room wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

13. Hoe Development Room persoonsgegevens beveiligt

Development Room neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@developmentroom.nl.